ALAPÍTVÁNY

KRÉTA

Belépés a KRÉTA felületre

Belépés a KRÉTA e-ügyintési felületére

K R É T A  kapcsolattartó:
Horváthné Schein Éva ig.h.
+36-34 361-291
8:00 - 16:00
kozepiskola.oroszlany@gmail.com

2012-Közlemény

Iskolánk Oroszlány Város
Önkormányzata
2012. február 28-i
döntése értelmében a
HAMVAS BÉLA GIMNÁZIUM
ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

nevet viseli
2012. szeptember 1-jétől.
(Hamvas Béla életrajza)

Keresés

2011-6-12-Pótvizsgák témakörei

Matematika pótvizsga időpontja:
2011. augusztus 26. 8:00 óra

A vizsgára egyenruhában, bizonyítvánnyal, matematika felszereléssel kell megjelenni!

Évfolyam / osztály / tanár

P ó t v i z s g a  t é m a k ö r ö k

6. osztály

Gánicsné Forgács Réka


1. OSZTHATÓSÁG
- osztó, többszörös (ism.)
- maradékok vizsgálata
- összeg, különbség és szorzat oszthatósága
- oszthatósági szabályok
- prímszám, összetett szám, prímtényezős felbontás
- közös osztó, legnagyobb közös osztó
- közös többszörös, legkisebb közös többszörös

2. HOGYAN OLDJUNK MEG FELADATOKAT?
- mi a kérdés
- adatok vizsgálata
- következtetés visszafele
- ábra készítése
- tartsunk egyensúlyt
- ellenőrzés
- válasz
- a feladatmegoldás lépései

3. A RACIONÁLIS SZÁMOK ( I.)
- egész számok, műveletek egész számokkal
- egész számok szorzása, osztása
- műveletek tizedes törtekkel ( összevonás, szorzás, osztás)

4. TENGELYES SZIMMETRIA
- háromszögek, sokszögek
- körző, vonalzó használata
- merőleges egyenesek szerkesztése
- párhuzamos egyenesek szerkesztése
- szögfelezés, szögmásolás, szögszerkesztés
- alakzatok tükrözése
- tengelyesen szimmetrikus sokszögek szerkesztése

5. A RACIONÁLIS SZÁMOK ( II.)
- törtek, műveletek törtekkel (ism.)
- negatív törtek
- tört szorzása törttel
- számok reciproka, osztás törttel

6. ARÁNYOSSÁG
- arány, egyenes arányosság, fordított arányosság
- arányos osztás

7. SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS
- törtrész, egészrész számítása
- százalékérték, alap és százalékláb számítás

8. STATISZTIKA
- diagramok, grafikonok
- átlagszámítás

 

7. osztály

Horváthné Schein Éva

1. Természetes számok, racionális számok

Műveletek racionális számokkal

Arányos következtetések

Százalékszámítás

A hatványozás

Műveletek azonos alapú hatványokkal

Műveletek azonos kitevőjű hatványokkal

2. Algebrai kifejezések

Behelyettesítés

Műveleti sorrend

Egytagú és többtagú algebrai kifejezések

Összevonás - egynemű kifejezések

Egytagú algebrai kifejezések szorzása, osztása

Kéttagú algebrai kifejezés szorzása egytagúval

Kiemelés

3. Egyenletek, egyenlőtlenségek

1. Hogyan oldjunk meg feladatokat?

3. A mérlegelv I.

4. A mérlegelv II.

7. Egyenlőtlenségek

4. Síkgeometria I.

Középpontos tükrözés, középpontos szimmetria

Középpontos tükörképek szerkesztése

Szögpárok, a háromszög belső szögeinek összege

Középpontosan szimmetrikus négyszög: a paralelogramma

A trapéz

A paralelogramma, a trapéz és a háromszög középvonala

5. Lineáris függvények, sorozatok

Számtani sorozat

Függvények

A függvények ábrázolása

A lineáris függvények

A lineáris függvény meredeksége

Egyenletek grafikus megoldása

6. Síkgeometria II.

A háromszög köré írt kör

A háromszög belső szögfelezői, a beírható kör

A magasságvonal és a súlyvonal

A háromszög szögeivel kapcsolatos összefüggések

Sokszögek

A háromszögek területe

A négyszögek területe

A kör kerülete, területe

Térgeometria

2. Henger, hasáb

3. A hasáb és a henger felszíne

4. A hasáb és a henger térfogata


9. osztály

Gánicsné Forgács Réka

1. ALGEBRA ÉS SZÁMELMÉLET
-Hatványozás
- Számok normálalakja
- Nevezetes szorzatok
-Szorzattá alakítás
- Műveletek algebrai törtekkel
- Oszthatóság, LNKO, LKKT

2. FÜGGVÉNYEK
- Lineáris függvény, abszolútérték függvény, másodfokú függvény, négyzetgyök függvény

3. Geometria
Háromszögek
- Pitagorasz tétel, Thalesz tétel alkalmazása
Négyszögekről tanultak
Sokszögek:
- átlói, belső szögei
- szabályos sokszögek


4. Egyenletek, egyenlőtleségek, egyenletrendszerek

5. Geometriai transzformációk

6. Halmazok, halmazműveletek, számegyenes, intervallum

9. B osztály

Mádai Ágnes

1. Halmazok, halmazműveletek, intervallumok

2. Hatványozás azonosságai

3. Nevezetes szorzatok, szorzattá alakítás

4. Lineáris függvények

5. Elsőfokú egyismeretlenes egyenletek, egyenlőtlenségek

6. Törtes egyenlet

7. Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszer

8. Geometriai alapfogalmak, alapszerkesztések

 

9. C osztály

Szamper Aranka

1. Halmazok, halmazműveletek, intervallumok

2. Hatványozás azonosságai

3. Nevezetes szorzatok, szorzattá alakítás

4. Lineáris függvények

5. Elsőfokú egyismeretlenes egyenletek, egyenlőtlenségek

6. Törtes egyenlet

7. Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszer


10. osztály

Gánicsné Forgács Réka

1. A gyökvonás

- Racionális számok, irracionális számok
- A négyzetgyökvonás azonosságai
- A négyzetgyökvonás azonosságainak alkalmazása
- Számok n-edik gyöke
- Az n-edik gyökvonás azonosságai

2. A másodfokú egyenlet

- A másodfokú egyenlet megoldóképlete
- A gyöktényezős alak, viéte-formulák
- Magasabb fokú egyenletek
- Másodfokú egyenlőtlenségek
- Paraméteres egyenletek
- Négyzetgyökös egyenletek
- Számtani és mértani közép

3. Geometria

Körrel kapcsolatos ismeretek
- Középponti és kerületi szögek tétele
- A húrnégyszögek tétele

Hasonlósági transzformáció és alkalmazásai
- Párhuzamos szelők és szelőszakaszok
- A szögfelezőtétel
- Középpontos hasonlóság és tulajdonságai, alkalmazás
- Alakzatok hasonlósága, háromszögek hasonlósága
- Magasságtétel, befogótétel

Hegyesszögek szögfüggvényei
- Hegyesszögek szögfüggvényei
- Összefüggések hegyesszögek szögfüggvényei között
- Nevezetes szögek szögfüggvényei, alkalmazás

4. Szögfüggvények

- Függvények grafikonjai, jellemzések, transzformációk
- Egyszerű trigonometrikus egyenletek

5. Statisztika
- Adatok ábrázolása: kördiagram, oszlopdiagram
- Adatok jellemzése: módusz, medián, átlag (számtani közép)

 

11. A osztály

Mádai Ágnes

1. Exponenciális egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek

2. Logaritmikus egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek

3. Trigonometrikus egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek

4. A szinusztétel alkalmazása

5. A koszinusztétel alkalmazása

6. Koordinátageometria (két pont távolsága, vektor koordinátái, osztópont koordinátái, egyenes és kör egyenlete)


11. évfolyam

Tóth Gergely Áron

( Letöltés )

1. Hatvány, gyök, logaritmus

2. Exponenciális függvény, exponenciális egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek

3. Logaritmus függvény, logaritmusos egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek, szöveges feladatok

4. Trigonometria alkalmazásai (szinusz/koszinusz tétel)

5. Trigonometrikus függvények, trigonometrikus egyenletek, egyenlőtlenségek, egyenletrendszerek

6. Koordinátageometria

6.1. Pont és koordináták

6.2. Vektorok és koordináták (helyvektorok, kezdő- és végpontjával megadott vektorok, vektorműveletek, vektorok hajlásszöge)

6.3. Szakasz hossza, felezési pontja

6.4. Egyenes egyenletei, egyenes és pont távolsága, egyenesek hajlásszöge, egyenesre merőleges egyenes egyenlete, egyenessel párhuzamos egyenesek egyenlete, egyenesek metszéspontja

6.5. Kör egyenletei; két kör, kör és egyenes kölcsönös helyzete; kör egy adott pontjába húzott érintő egyenes egyenlete

6.6. Háromszögek. Háromszöget jellemző adatok kiszámítása koordináta geometria segítségével: kerület, terület, szögek, súlypont koordinátái; az oldalfelező merőleges, köré írt kör egyenlete

7. Sorozatok

7.1. Sorozatok fogalma, megadása

7.2. Számtani sorozatok (an, Sn)

7.3. Mértani sorozatok (an, Sn)

7.4. Gazdasági számítások (kamatos kamat)


Mindenkinek eredményes felkészülést kívánunk!

Látogatottság

500318
Mai nap:Mai nap:8
Tegnap:Tegnap:81
A héten:A héten:169
Ebben a hónapban:Ebben a hónapban:1493
ÖSSZESEN :ÖSSZESEN :500318

Nyelvvizsga

LanguageCert