ALAPÍTVÁNY

KRÉTA

Elektronikus Ellenőrző

A K R É T A programba való bejelentkezéssel és a használattal kapcsolatos problémákat az alábbi e-mail címen lehet bejelenteni: schein74@gmail.com

2012-Közlemény

Iskolánk Oroszlány Város
Önkormányzata
2012. február 28-i
döntése értelmében a
HAMVAS BÉLA GIMNÁZIUM
ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

nevet viseli
2012. szeptember 1-jétől.
(Hamvas Béla életrajza)

Keresés

2015-Javító és pótvizsgák

Javító-, pót- és egyéb vizsgák a Hamvas Béla Gimnáziumban a 2014/2015-ös tanévben:

2015. augusztus 26. - 8:00 óra - Matematika
2015. augusztus 27. - 8:00 óra - Egyéb tárgyak

Megjelenés: Az alkalomhoz illő (egyen) ruházatban!

Fontos! Minden diák hozza magával a vizsgához szükséges segédeszközöket is!
(Körző, vonalzó, egyszerű számológép, függvénytáblázat, térkép, atlasz, szöveggyűjtemény, stb.)

A vizsgázók hozzák magukkal a bizonyítványukat is!

Az alábbi témakörök gyakorlása ajánlott a sikeres vizsgához:

MATEMATIKA - 9. évfolyam javítóvizsga tematika - Gánicsné Forgács Réka

Algebra és számelmélet
- Halmazok, halmazműveletek, intervallumok
- Hatványozás azonosságai
- Nevezetes szorzatok, szorzattá alakítás
- Algebrai törtek egyszerűsítése, összevonása
- Oszthatóság, prímszámok, a számelmélet alaptétele
- Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös
- Számrendszerek

Függvénytan
- Ponthalmazok a koordináta-rendszerben
- A lineáris függvény
- Az abszolútérték-függvény
- A másodfokú függvény
- A tanult függvények transzformációi
- Függvények jellemzése (értelmezési tartomány, értékkészlet, zérushely, szélsőértékek)

Egyenletek, egyenletrendszerek
- Elsőfokú egyismeretlenes egyenletek és egyenlőtlenségek
- Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszerek és megoldásuk
- Szöveges egyenletek, egyenletrendszerek

Bevezetés a geometriába
- Pontok, egyenesek, síkok
- Szakasz, félegyenes, szög
- Háromszögek osztályozása és tulajdonságai: egyenlőtlenségek, szögösszegek
- Pitagorasz tétel
- Háromszögek, négyszögek kerülete, területe

A vizsgára felszerelést (körző, vonalzó, függvénytáblázat, nem programozható zsebszámológép, írószer) hozni kell.

Eredményes felkészülést kívánok!


MATEMATIKA - 9. évfolyam - Szamper Aranka szaktanár

Algebra és számelmélet
- Halmazok, halmazműveletek, intervallumok
- Hatványozás azonosságai
- Nevezetes szorzatok, szorzattá alakítás
- Algebrai törtek egyszerűsítése, összevonása
- Oszthatóság, prímszámok, a számelmélet alaptétele
- Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös
- Számrendszerek

Függvénytan
- Ponthalmazok a koordináta-rendszerben
- A lineáris függvény
- Az abszolútérték-függvény
- A másodfokú függvény
- A tanult függvények transzformációi
- Függvények jellemzése (értelmezési tartomány, értékkészlet, zérushely, szélsőértékek)

Egyenletek, egyenletrendszerek
- Elsőfokú egyismeretlenes egyenletek és egyenlőtlenségek
- Abszolút értéket tartalmazó egyenletek, egyenlőtlenségek
- Elsőfokú kétismeretlenes egyenletrendszerek és megoldásuk
- Szöveges egyenletek, egyenletrendszerek

Bevezetés a geometriába
- Pontok, egyenesek, síkok
- Szakasz, félegyenes, szög
- Háromszögek osztályozása és tulajdonságai: egyenlőtlenségek, szögösszegek
- Pitagorasz-tétel és megfordítása

A vizsgára felszerelést (körző, vonalzó, függvénytáblázat, nem programozható zsebszámológép, írószer) mindenkinek hoznia kell!

Eredményes felkészülést kívánok!


FIZIKA - 9. évfolyam - Szamper Aranka szaktanár

A KINEMATIKA ALAPJAI
- Egyenes vonalú egyenletes mozgás (út, idő, sebesség)
- Átlagsebesség
- Egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás
- A megtett út meghatározása változó mozgás esetén
- Nem 0 kezdősebességű egyenes vonalú egyenletesen változó mozgás
- Szabadesés
- Összetett mozgások: függőleges és vízszintes hajítás
- Az egyenletes körmozgás kinematikai leírása; centripetális gyorsulás
- Bolygómozgás; Kepler-törvények

A TÖMEGPONT DINAMIKÁJA
- Newton I. törvénye (a testek tehetetlensége, inerciarendszerek, Galilei- féle relativitási elv)
- Az erő
- Newton II. törvénye
- Newton III. és IV. törvénye
- Lendület; a lendületmegmaradás törvénye
- A dinamika alapegyenlete
- Nehézségi erő, súly és súlytalanság
- A rugóerő
- A súrlódás
- Szabaderők, kényszererők
- Az egyenletes körmozgás dinamikai leírása
- Általános tömegvonzás törvénye
- A forgatónyomaték; merev testre ható erőrendszerek
- Merev testek egyensúlya
- Pontrendszerek

MUNKA, ENERGIA, TELJESÍTMÉNY, HATÁSFOK
- A munka
- A gyorsítási munka, a mozgási és rugalmas energia

A vizsgára felszerelést (körző, vonalzó, függvénytáblázat, nem programozható zsebszámológép, írószer) hozni kell!

A tankönyv feladatait és a tanév során kiosztott fénymásolt feladatokat is át kell nézni!

Eredményes felkészülést kívánok!


FIZIKA - 10.B javítóvizsga - Mádai Ágnes szaktanár

A vizsga csak írásbeli részből áll.

I. rész: a kihúzott tétel kidolgozása
II. rész: tanórai vagy tankönyv példák alapján összeállított 4-6 feladat megoldása.
A tananyag a Nemzedékek tudása kiadó ”Fizika 10” könyvében található két fejezet:
- Elektorsztatika, egyenáram: 0-87 oldal.
- Hőtani folyamatok, termodinamika: 114-156 oldal.


MATEMATIKA - 10.D pótvizsga és osztályozó - Kovács Ildikó Mária szaktanár

A vizsgára a 9. és 10. osztályos tankönyvből (Sokszínű matematika), illetve a feladatgyűjtemény 9. megoldásokkal és 10.megoldásokkal lehet felkészülni.

A hangsúly:
- a halmazok, halmazműveletek, halmazok elemszáma, számegyenesek intervallumok,
- hatványozás, a hatványozás alapazonosságai, hatványozás egész kitevőkre,
- polinomok, nevezetes szorzatok, a szorzattá alakítás módszerei, kiemelés, nevezetes azonosságok alkalmazása,
- műveletek algebrai törtekkel, oszthatóság, az oszthatóság tulajdonságai, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös,
- a derékszögű koordinátarendszer, ponthalmazok, lineáris függvények, az abszolútérték-függvény, a másodfokú függvény, a négyzetgyökfüggvény, a fordított arányosság grafikonja,
- függvénytranszformációk,
- az egyenlet, azonosság fogalma, egyenletek grafikus megoldása, egyenletek értelmezési tartományának és értékkészletének vizsgálata, egyenlet megoldása szorzattá alakítással, a mérlegelv egyenlőtlenségek,
- a négyzetgyökvonás és azonosságai, a négyzetgyökös egyenletek, a másodfokú egyenlet és függvény megoldása, jellemzése,
- a sokszögek osztályozása, kerülete, területe, belső szögeinek, külső szögeinek mértéke, átlóinak száma, érintő és húrsokszögek (kiemelten: háromszögek, négyszögek), Pitagorasz tétele, Thalész tétele, középponti és kerületi szögek, párhuzamos szelők és szelőszakaszok, szögfelezőtétel, alakzatok hasonlósága, magasság és befogótétel, körhöz húzott érintő és szelőszakaszok tétele.

A vizsgán ezekhez kapcsolódó feladatsort kell megoldani.

Sikeres felkészülést augusztus 26-ra!


FIZIKA - 10.D pótvizsga és osztályozó - Kovács Ildikó Mária szaktanár

A vizsgára a 10. osztályos tankönyvből (Fizika 10. - MOZAIK kiadó) lehet felkészülni

Vizsgakövetelmények:
Két kiselőadás:
- HŐTAN,
- ELEKTROSZTATIKA,
- AZ ELEKTROMOS ÁRAM VEZETÉSI JELENSÉGEI,
- A MÁGNESES MEZŐ, ELEKTROMÁGNESES INDUKCIÓ
fejezetek összefoglalóiból (maximum: két-két A4- es oldal).
Az első kettőből, illetve a második kettőből tetszőleges választással egy-egy (15-15p).

Írásbeli dolgozat:
a) feladatmegoldás: szilárd testek és folyadékok hőtágulása, halmazállapot-változások energetikai vizsgálata, elektromos munka teljesítmény, hőhatás (35p)
b) elméleti kérdések: ideális gázok állapotváltozásai, Coulomb törvénye, áramköri alapmennyiségek, elektromos balesetvédelem és elsősegély-nyújtás (35p)

Sikeres felkészülést augusztus 27-re!


FÖLDRAJZ - Javítóvizsga - Handl Attila szaktanár

1. Helyünk a világegyetemben:
Csillagászat fejlődése; Világegyetem; Naprendszer; Föld; Hold; Térképek, Tájékozódás a földi térben és időben; Tájékozódás a térképen

2. A Föld szerkezete és folyamatai:
A Föld belső szerkezete; Lemeztektonika; Vulkanizmus; Földrengések; Hegységképződés; Kőzetek; Ásványkincsek és energiahordozók képződése; Talaj; Földtörténet

3. A légkör földrajza:
A légkör anyaga és szerkezete; Napsugarak nyomában; Időjárási és éghajlati elemek; Ciklonok és anticiklonok; Az általános légkörzés; A monszun; A szél felszínformálása; A légszennyezés

4. A vízburok földrajza:
Óceánok és tengerek; Felszín alatti vizek; Felszíni vizek; A folyóvizek felszínformálása; Vízgazdálkodás; A jég felszínformálása; A vízszennyezés

A felkészülés során a tankönyvön kívül hasznos a pontos órai - füzetbe írt - vázlat is.

A felkészülés és a vizsga során középiskolai atlasz használható és javasolt.

Az elméleti feladatokon kívül gyakorlati feladatok is lesznek - a zónaidő, helyi idő, földrajzi koordináta-rendszer és égtájak megadása, kiszámítása.

A vizsga írásban fog lezajlani.


TEREPTAN - Javítóvizsga - Handl Attila szaktanár

1.   A terep alkotóelemei
2.   Terep- és tájtípusok
3.   Vetületi alapismeretek
4.   Az UTM vetület koordináta-rendszere
5.   A földrajzi koordináta-rendszer
6.   Az MGRS azonosító rendszer
7.   A GEOREF azonosító rendszer
8.   Egyezményes jelek, jelkulcsok
9.   A domborzat ábrázolása a topográfiai térképeken
10. A topográfiai térképek szelvényezése
11. A terepi tájékozódás alapjai
12. Tájékozódás a terepen térképpel
13. A globális helymeghatározás elve
14. A GPS gyakorlati alkalmazási lehetőségei

A felkészülés során a tankönyvön kívül hasznos a pontos órai - füzetbe írt - vázlat is. Kérésre elektronikus (PDF) formátumban is elkérhető a tananyag a szaktanártól.

A vizsga kizárólag elméleti feladatokból áll!

A felkészülés és a vizsga során középiskolai atlasz használható és javasolt.

A vizsga írásban fog lezajlani.


KÉMIA - 9.B és 9.C osztály - Gőgh Zoltán szaktanár

1.   Az atom felépítése
2.   Az atom elektronszerkezete
3.   A periódusos rendszer
4.   Ionok képződése
5.   A molekulák képződése, kovalens kötés
6.   A molekulák térszerkezete, polaritása
7.   Másodrendű kötések
8.   Az anyagok halmazállapota
9.   Rácstípusok
10. Az oldódás folyamata
11. Oldáshő
12. Az oldhatóság hőmérsékletfüggése
13. Kémiai folyamatok hőváltozása
14. A reakciósebesség
15. Kémiai egyensúly

A vizsga két részből áll:
- Az első rész 3 számolási feladatot tartalmaz, ami a tanév során tanult feladattípusokból lesz összeválogatva.
- A második részben a fenti tételek közül egyet húz a vizsgázó, és azt kell írásban kifejtenie.


MATEMATIKA - 11. évfolyam - Szamper Aranka szaktanár

TRIGONOMETRIA
- Szögfüggvények a derékszögű háromszögben
- Nevezetes szögek szögfüggvényei
- Összefüggések a szögfüggvények között a derékszögű háromszögben
- Szögek mérése, radián
- Szögfüggvények általánosítása
- Szögfüggvények ábrázolása a koordinátarendszerben
- A skaláris szorzat és tulajdonságai
- Sinus és cosinus tétel
- Trigonometrikus egyenletek
- Trigonometrikus egyenlőtlenségek
- Trigonometrikus egyenletrendszerek

HATVÁNY, GYÖK, LOGARITMUS
- Ismétlés: hatványozás, négyzetgyök és azonosságaik
- Az n-edik gyök és azonosságai
- A hatványozás azonosságainak általánosítása racionális kitevőre
- Az exponenciális függvény vizsgálata
- Exponenciális egyenletek megoldása
- Exponenciális egyenlőtlenségek megoldása
- Exponenciális egyenletrendszerek megoldása
- A logaritmus fogalma
- A logaritmus azonosságai
- A logaritmus függvény vizsgálata
- Logaritmusos egyenletek megoldása
- Logaritmusos egyenlőtlenségek megoldása
- Logaritmusos egyenletrendszerek megoldása

KOORDINÁTAGEOMETRIA
- Vektorok a koordinátarendszerben, műveletek vektorokkal
- Vektor hossza
- Felezőpont, osztópontok koordinátái
- A háromszög súlypontjának koordinátái
- Egyenes egyenlete (normálvektoros, irányvektoros, iránytényezős)
- Egyenesek metszéspontja
- Párhuzamos és merőleges egyenesek
- A kör egyenlete
- Kör és egyenes kölcsönös helyzete, kör érintője
- Körök kölcsönös helyzete

A vizsgára felszerelést (körző, vonalzó, függvénytáblázat, nem programozható zsebszámológép, írószer) hozni kell.

Eredményes felkészülést kívánok!


MATEMATIKA - 11.D osztály - Pótvizsga témakörök - Szamper Aranka szaktanár

TRIGONOMETRIA
- Szögfüggvények a derékszögű háromszögben
- Nevezetes szögek szögfüggvényei
- Összefüggések a szögfüggvények között a derékszögű háromszögben
- Szögek mérése, radián
- Szögfüggvények általánosítása
- Szögfüggvények ábrázolása a koordinátarendszerben
- A skaláris szorzat és tulajdonságai
- Sinus és cosinus tétel
- Trigonometrikus egyenletek
- Trigonometrikus egyenlőtlenségek
- Trigonometrikus egyenletrendszerek

HATVÁNY, GYÖK, LOGARITMUS
- Ismétlés: hatványozás, négyzetgyök és azonosságaik
- Az n-edik gyök és azonosságai
- A hatványozás azonosságainak általánosítása racionális kitevőre
- Az exponenciális függvény vizsgálata
- Exponenciális egyenletek megoldása
- Exponenciális egyenlőtlenségek megoldása
- Exponenciális egyenletrendszerek megoldása
- A logaritmus fogalma
- A logaritmus azonosságai
- A logaritmus függvény vizsgálata
- Logaritmusos egyenletek megoldása
- Logaritmusos egyenlőtlenségek megoldása
- Logaritmusos egyenletrendszerek megoldása

KOORDINÁTAGEOMETRIA
- Vektorok a koordinátarendszerben, műveletek vektorokkal
- Vektor hossza
- Felezőpont, osztópontok koordinátái
- A háromszög súlypontjának koordinátái
- Egyenes normálvektoros egyenlete

A vizsgára felszerelést (körző, vonalzó, függvénytáblázat, nem programozható zsebszámológép, írószer) hozni kell!

Eredményes felkészülést kívánok!


MATEMATIKA - 12. osztály - Javítóvizsga - Gánicsné Forgács Réka szaktanár

A kijelölt feladatok a ”Matematika Gyakorló és érettségire felkészítő feladatgyűjtemény” I-III. kötetéből vannak

Sorozatok
- Klasszikus problémák
- Számtani sorozatok
- Az első n elem összege
- Mértani sorozatok
- Az első n elem összege
- Kamatos kamatszámítás
- Teljes indukció
- Feladatok teljes indukcióra
Kijelölt feladatok: II. kötet 874-997, 1002-1004, 1107-1147

Térgeometria
- Térelemek; térelemek hajlásszöge
- Testek osztályozása, szabályos testek
- A terület fogalma, a sokszögek területe
- A kör és részeinek területe
- A térfogat fogalma, a hasáb és a henger térfogat
- A gúla és a kúp térfogata
- A csonka gúla és a csonka kúp
- A gömb térfogata és felszíne
- Egymásba írt testek
Kijelölt feladatok: III. kötet 1609-1903, 1971-2161, 2173-2281

Kombinatorika
- Skatulya-elv; Sorbarendezési feladatok; Permutáció
- Kiválasztási feladatok I. Variáció
- Kiválasztási feladatok II. Kombináció
- A Pascal-háromszög
- A binomiális tétel
Kijelölt feladatok: II. kötet 50-345

Valószínűségszámítás
- Bevezető feladatok
- Relatív gyakoriság
- A valószínűségszámítás klasszikus modellje
- Diszkrét valószínűségi változók
- Várható érték
- Szórásnégyzet, szórás
- Nevezetes eloszlások
Kijelölt feladatok: II. kötet 1539-1648

Statisztika
- Statisztikai alapfogalmak; Gyakorisági táblázatok, grafikonok
- Módusz, medián, átlag, adatok terjedelme
Kijelölt feladatok: II. kötet 1441-1518

Gráfelmélet
- Alapfogalmak: pont, él, fokszám
- Összefüggő gráfok, fagráfok
Kijelölt feladatok: II. kötet 346-481


MAGYAR IRODALOM - 10. évfolyam - Javítóvizsga tételek - Czeti Antónia szaktanár

1. A francia klasszicista színház, Moliere: Tartuffe
2. A felvilágosodás, Voltaire vagy Rousseau
3. A stílusok sokfélesége Csokonai Vitéz Mihály költészetében
4. Műfajok sokfélesége Berzsenyi Dániel költészetében
5. A romantika, Puskin: Anyegin
6. Katona József: Bánk bán
7. A haza iránti aggódás Kölcsey Ferenc költészetében
8. A Himnusz és a Szózat összehasonlító elemzése
9. Vörösmarty Mihály költészete a forradalom és szabadságharc után
10. Petőfi Sándor tájköltészete vagy forradalmi látomásköltészete
11. Petőfi Sándor: Az apostol


Jó felkészülést és eredményes vizsgát kívánunk mindenkinek!
Tök jó

Látogatottság

402487
Mai nap:Mai nap:25
Tegnap:Tegnap:78
A héten:A héten:177
Ebben a hónapban:Ebben a hónapban:1935
ÖSSZESEN :ÖSSZESEN :402487

Nyelvvizsga

LanguageCert